You are currently viewing Tandvård och tandvårdsbidrag

Tandvård och tandvårdsbidrag

Tänder och tandvård är viktiga och känsliga områden för mun&halscancerpatienter. För de flesta av oss som behandlats mot cancer i mun eller hals påverkas munhälsan negativt för resten av livet. Därför är det viktigt att sköta om sina tänder noga, och att ha en tandläkare som känner till de problem som kan uppkomma efter behandlingar mot cancer i mun och hals och vilka tandvårdsbidrag vi patienter har rätt till.

Många har genomgått mycket smärtsamma och svåra behandlingar i munnen och det gör att man som patient är väldigt rädd om sin mun och ofta rädd för att gå till tandläkaren. Jag själv är inte så rädd för tandläkarbesöken men ändå har jag haft svårt att hitta en bra tandläkare som jag litar på trots att jag gått på Medicinsk tandvård i Stockholm. När jag äntligen hittat en tandläkare jag gillar och litar på så slutar de och så kommer en ny jag inte riktigt tycker om etc.
Många patienter jag pratat med upplever samma sak. Att hitta en bra och kunnig tandläkare är en av de svåraste utmaningarna när man ska leva sitt eget liv utanför sjukhuset efter att behandlingarna är färdiga tycker många patienter.

Jag har med åren lärt mig att en lite äldre och erfaren tandläkare och tandhygienist är bäst för mig eftersom jag upplever att de som är yngre och mindre rutinerade blir rädda när de ska behandla mig även om det är enkla behandlingar som att t ex laga ett hål. Många tandläkare har helt enkelt aldrig träffat en mun&halscancerpatient och blir oroliga eftersom anatomin i munnen ser lite annorlunda ut hos oss pga operationer och strålbehandling. Jag är muntorr efter strålbehandlingen men jag har hittills haft ganska lite problem med mina tänder men ibland har jag haft några hål, sprickor i någon tand och en tand som gått sönder.

På vintrarna har jag ofta sår i munnen pga att luften är torrare och i samband med infektioner. Själv blir jag inte så rädd för såren längre eftersom jag haft det så på vintrarna i några år. Jag väntar en månad och ser om de försvinner – gör de inte det går jag till min tandläkare eller läkare på NKS (Nya Karolinska Sjukhuset) så att de kan titta på såret, kontrollera att det inte är något farligt, och hjälpa mig att få bort det.

Jag har ett bidrag för min tandvård som heter F kort, det är ett bidrag för stöd vid långvarig sjukdom och funktionshinder (se mer under rubriken tandvårdsstöd nedan). Det heter så i Region Stockholm men i flera andra delar av landet heter det andra andra saker som t ex Blå kortet. Jag fick mitt F kort för flera år sedan och det var min läkare på Karolinska som skrev intyget, då det bara är läkare som kan skriva intyget för F kort. All tandvård ingår inte i det stödet så man får fråga sin tandläkare vad som ingår.

Vårt nuvarande tandvårdsbidragssystem är krångligt eftersom det skiljer sig åt mellan regionerna, vilket gör att tandläkare, läkare och tandhygienist ibland missar att ordna rätt bidrag till patienten. Det är därför bra om patient eller närstående själv tar reda på vad som gäller via Försäkringskassans eller Socialstyrelsens hemsida. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard

Regeringen tillsatte 2018 en utredare för att ta reda på hur dagens tandvårdsbidrag fungerar och hur det kan göras mer effektivt och jämlikt. I år kom slutsatserna av det arbetet med betänkandet: När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. (SOU 2021:8).
Nu är det ute för synpunkter bland olika remissinstanser – myndigheter, regioner, organisationer, patientföreningar etc.

http://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-20218/

Förhoppningsvis förenklas och förbättras reglerna kring tandvårdsbidragen så att de människor som behöver tandvårdsstöd enklare får tillgång till de bidrag som finns.

Efter att jag fick cancer 1989 var tandvård gratis för mig i många år eftersom jag har dålig saliv och är muntorr. Det gjorde också att jag hade råd att gå regelbundet till tandläkare och tandhygienist och fick hjälp att lära mig sköta mina tänder på ett bra sätt. Men nu ser som sagt bidragssystemet helt annorlunda ut.

/Marie


Så här fungerar tandvården och tandvårdsbidragssystemet i Sverige

Text från Försäkringskassans hemsida:

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Allmänt tandvårdsbidrag

Kan jag få allmänt tandvårdsbidrag?

Du kan få allmänt tandvårdsbidrag om du

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få allmänt tandvårdsbidrag.

Vad kan jag använda mitt allmänna tandvårdsbidrag till?

Du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Du kan även använda bidraget för att delbetala ett avtal om abonnemangstandvård.

Din tandläkare eller tandhygienist ska kunna ge dig besked om du kan använda ditt tandvårdsbidrag till den behandling du vill ha.

Hur mycket får jag?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

 • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Hur använder jag mitt allmänna tandvårdsbidrag?

För att du ska kunna använda ditt allmänna tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om bidraget, utan säg till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hen drar då av ditt bidrag från din räkning.

Din slutliga kostnad beror på vilket pris din tandläkare eller tandhygienist tar för behandlingen. De får själva sätta sina priser, men du har rätt att i förväg få en prisuppgift på behandlingen.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Kan jag få särskilt tandvårdsbidrag?

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få särskilt tandvårdsbidrag.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 • svårinställd diabetes
 • genomgår dialysbehandling
 • är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • genomgått en organtransplantation.

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2012-12-37.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/blankett/blankett-lakarintyg-sarskilt-tandvardsbidrag-sosfs-2012-16-bilaga.pdf

Om din tandläkare eller tandhygienist inte kan bedöma om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan du förhandspröva rätten till särskilt tandvårdsbidrag. Det innebär att du eller din tandläkare/tandhygienist lämnar in en ansökan till Försäkringskassan för att pröva om du har rätt till bidraget. Ansökan om förhandsprövning görs via blanketten nedan och det är viktigt att du skickar med de underlag som behöver vara med vid ansökan. Vilka underlag som behövs varierar beroende på din funktionsnedsättning eller sjukdom och framgår tydligt av blanketten.

Vad kan jag använda det särskilda tandvårdsbidraget till?

Du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel undersökning och tandrengöring. Du får även använda det särskilda tandvårdsbidraget som delbetalning för abonnemangstandvård.

Hur mycket får jag?

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år. Användningen av bidraget går att dela upp. Du kan till exempel ta ut 200 kronor vid ett besök och 400 kronor vid nästa besök. Du kan inte spara bidraget från ett halvår till ett annat.

Hur använder jag mitt särskilda tandvårdsbidrag?

För att du ska kunna använda särskilt tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det men inte alla.

Du behöver inte ansöka om bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten behöver ha ett underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning. Om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att du har rätt till bidraget, dras det av från din räkning.

Din slutliga kostnad beror på vilket pris din tandläkare eller tandhygienist tar för behandlingen. De får själva sätta sina priser, men du har rätt att i förväg få en prisuppgift på behandlingen.

Högkostnadsskydd

Hur kan jag ta del av högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.

Du kan få tandvårdsersättning genom högkostnadsskyddet om du

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få ersättning genom högkostnadsskyddet.

Vad kan jag använda mitt högkostnadsskydd till?

Din tandläkare eller tandhygienist kan upplysa dig om din behandling ger rätt till ersättning från högkostnadsskyddet eller inte. De flesta behandlingar gör det, men det finns undantag.

Du kan till exempel inte få ersättning för tandblekning, andra former av kosmetisk tandvård eller för tandvård som ingår i ett avtal om abonnemangstandvård.

Tandvård som ingår i en sjukdomsbehandling ingår inte i högkostnadsskyddet för tandvård. För sådan tandvård betalar du regionens vanliga patientavgift och regionens högkostnadsskydd för patientavgifter gäller. För mer information om detta, kontakta din region.

Hur mycket får jag?

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för

 • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
 • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd är undersökningar och olika slags behandlingar. I referenspriset för en åtgärd ingår också kostnader för material.

Tandläkaren eller tandhygienisten är inte bunden av referenspriset utan får sätta sina priser själv. Om hen tar ett högre pris än referenspriset för en åtgärd som ingår i behandlingen, får du inte ersättning för det belopp som överstiger referenspriset utan måste betala det själv.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Om du använder ditt allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag för att betala en del av dina tandvårdskostnader dras bidraget av innan högkostnadsskyddet beräknas.

För vissa behandlingar kan du bara få ersättning som motsvarar en lagning, även om du väljer att sätta in en krona i stället för att laga tanden. På samma sätt får du för vissa behandlingar bara ersättning för en bro, även om du väljer implantat i stället för en bro. Tandläkaren ska upplysa dig om vad som gäller i varje enskilt fall.

Hur använder jag mitt högkostnadsskydd?

För att du ska få ersättning genom högkostnadsskyddet måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om ersättningen, utan din tandläkare eller tandhygienist drar av den från din räkning.

Din slutliga kostnad beror på vilket pris din tandläkare eller tandhygienist tar för behandlingen. De får själva sätta sina priser, men du har rätt att i förväg få en prisuppgift på behandlingen. Om du behöver behandlas vid mer än ett tillfälle ska du få en preliminär skriftlig prisuppgift över den totala behandlingskostnaden.

Regionernas tandvårdsstöd

Du som har vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller ett stort behov av vård och omsorg kan få tandvårdsstöd från din region. Det kan du till exempel få om du har ett stort behov av omvårdnad, behöver tandvård som ett led i din sjukdomsbehandling eller om du är extremt tandvårdsrädd. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som kan ge rätt till din regions tandvårdsstöd.

Stöd för dig som har ett stort behov av vård och omsorg

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du kan få tandvårdsstöd om du har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller om du har ett omfattande och varaktigt behov av vård och omsorg. Det är din kommun som avgör om du har rätt till detta.

Vad får jag?

Du får tandvård för att förbättra din förmåga att äta eller tala eller för att slippa smärtor och obehag i munnen. Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.
Du kan också få en kostnadsfri kontroll av din munhälsa i hemmet eller där du bor. Vid kontrollen får du råd och tips om munhygien och en preliminär bedömning av vilken tandvård du behöver.

Hur får jag tandvårdsstödet?

För att få tandvårdsstödet behöver du ett intyg. Kontakta din kommun eller den enhet som ansvarar för tandvård inom din region för mer information. Du kan nå enheten genom regionens webbplats eller telefonväxel.

Stöd för dig som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Kan jag få tandvårdsstöd?

Om du har stora svårigheter att sköta din munhygien eller genomgår en tandvårdsbehandling på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få tandvårdsstöd. Du ska dessutom ha någon av följande sjukdomar eller funktionsnedsättningar:

 • svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • multipel skleros (MS)
 • cerebral pares (CP)
 • reumatoid artrit (ledgångsreumatism)
 • systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • sklerodermi (systemisk skleros)
 • amyotrofisk lateralskleros (ALS)
 • orofacial funktionsnedsättning (missbildningar eller kroniska sjukdomar i och kring munhålan)
 • hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) – om du efter sex månader fortfarande har symtom som gör att du har svårt att sköta din munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling
 • en sällsynt sjukdom.

Även du som har svårigheter med att äta, tala svälja eller dreglar på grund av en sällsynt sjukdom kan få tandvårdsstödet.

Vad får jag?

Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård. Fasta konstruktioner som till exempel kronor och broar omfattas däremot inte av stödet.

Hur får jag tandvårdsstödet?

Kontakta din läkare för att få ett särskilt läkarintyg. Sjukvården ansvarar för att intyget når den enhet inom din region som ansvarar för tandvård. Du kan nå enheten genom din regions webbplats: https://skr.se/tjanster/kommunerlandsting/adressuppgifterlandsting.1247.html

Informationsblad: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2012-12-36.pdf

Läkarintyg: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/blankett/blankett-lakarintyg-langvarig-sjukdom-funktionsnedsattning-tandvard-sosfs-2012-17-bilaga.pdf

Stöd för tandvård som är ett led i din sjukdomsbehandling

När du genomgår strålbehandling eller annan behandling mot mun eller hals har du rätt till tandvårdsstöd som ett led i din sjukdomsbehandling. Det ordnar din läkare.

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du kan få tandvårdsstöd om tandvården ingår som ett led i behandlingen av din sjukdom under en begränsad tid. Tandvårdsstödet omfattar tandvårdsbehandling

 • av medfödda missbildningar i käkområdet och i ansiktet
 • av skador i käkområdet eller ansiktet som beror på en sjukdom 
 • av skador på tänderna som uppstått under ett epileptiskt anfall
 • i samband med ett kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling som kräver att du är infektionsfri
 • för dig som har förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar 
 • för sig som genomgår en utredning där man misstänker att din sjukdom påverkas av mun- och tandhälsan
 • för dig som får strålbehandling av öron-, näs-, mun- eller halsområdet
 • för dig som har långvariga och svåra smärtor i ansiktet eller käkområdet 
 • för dig som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné (andningsuppehåll under sömnen)
 • för dig som har frätskador på tänderna som har orsakats av en ätstörnings- eller refluxsjukdom (sura uppstötningar och halsbränna) och är medicinskt rehabiliterad.

Vad får jag?

Du får tandvård som ingår som ett led i behandlingen av din sjukdom under en begränsad tid.  Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Hur får jag del av tandvårdsstödet?

För att du ska kunna få tandvårdsstödet behövs ofta en remiss för behandling av din sjukdom från din läkare. Innan du får din behandling ska den enhet inom din region som ansvarar för tandvård ha bedömt att du har rätt till tandvårdsstöd. Du kan nå enheten genom regionens webbplats eller telefonväxel.

(källa: Försäkringskassan, https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard )

Lämna ett svar